Mejlby Borgerforening

Vedtægter

Mejlby borgerforening

1 – FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er opretholdelse og drift af det eksisterende forsamlingshus, samt varetagelse af Mejlbys borgeres fælles interesser. Foreningen kan repræsentere borgerne over for offentlige myndigheder. Private fællesveje er ikke omfattet af foreningens virke.

 

§2 – MEDLEMMERNES OPTAGELSE

Som medlem kan optages enhver husstand i Mejlby eller byens nærmeste omegn. Et medlemskab dækker hele husstanden, men hver husstand har kun en stemme, og kun en kan vælges til bestyrelsen. Kun myndige personer kan repræsentere husstanden ved møder og afstemninger. Ved henvendelse til bestyrelsen kan medlemmerne få udleveret foreningens vedtægter. Bortrejse fra foreningens område betragtes som udmelding.

 

§3 – KONTINGENT

Kontingentet betales forud for et år af gangen, og skal være indbetalt senest 1. april. Opkrævning sker via PBS og kvittering gælder som medlemsbevis. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Tilflyttere er automatisk medlemmer, indtil første opkrævning udsendes.

 

§4 – REGNSKAB

Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab fremlægger på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal til enhver tid være tilgængeligt for bestyrelsesmedlemmerne.

 

§5 – GENERALFORSAMLING.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun på generalforsamlingen kan foreningens vedtægter ophæves eller ændres.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned. Bestyrelsen indkalder hertil med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse skal indeholde dagsorden med minimum følgende punkter:

 

  1. VALG AF DIRIGENT

  1. BESTYRELSENS BERETNING

  1. FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF REVIDERET REGNSKAB

  1. FASTSÆTTELSE AF KONTIGENT FOR DET KOMMENDE ÅR

  1. INDKOMNE FORSLAG

  1. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG TO SUPPLEANTER

  1. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT

  1. EVENTUELT

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Dette gælder også ændring af vedtægter. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer ønsker det.

 

§6 – BESTYRELSEN

Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer, og består af 5 medlemmer. På lige år er 3 medlemmer på valg, på ulige år er 2 medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer er således valgt for en toårig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med: FORMAND, NÆSTFORMAND, KASSERER OG SEKRETÆR.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til forskellige opgaver. I alle udvalg skal der være mindst et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælger en ansvarshavende for udlejning af forsamlingshuset og inventar.

Hvor intet er anført i vedtægterne, er bestyrelsens afgørelse gældende. Bestyrelsesmøder afholdes så tit, som bestyrelsen finder det nødvendigt. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Det er bestyrelsens pligt at tilse overholdelse af foreningens vedtægter.

 

§7 – INFORMATION

Bestyrelsen udarbejder information om priser på leje af hus og inventar. Bestyrelsen er forpligtet til at informere medlemmerne om alle sager af væsentlig interesse. Der kan etableres en hjemmeside, hvor disse oplysninger kan findes.

 

§8 – FAST EJENDOM

Bestyrelsen er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af foreningens faste ejendom. Foreningen kan kun optage lån, hvis dette godkendes på en generalforsamling. Ved evt. salg af fast ejendom, kan ingen af foreningens medlemmer gøre krav gældende. Alle beløb ved salg tilfalder foreningen.

 

§9 – FORENINGENS OPHØR

Foreningen kan nedlægges efter de samme regler, der gælder for ændring af vedtægter. Ved foreningens ophør skal foreningens midler anvendes til almennyttige formål.

 

§10 – BESTYRELSESBESLUTNINGER

Alle bestyrelsesbeslutninger foretages ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

 

§11 – OPTAGELSE AF LÅN VED BEVILLING

Bestyrelsen må gerne optage et midlertidigt lån, hvis der er bevilget garanti/tilskud fra fonde.

 

Disse vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 25. april 1974, og sidst ændret på en ekstraordinær generalforsamling den 8 marts 2023.